April 21, 2012

لمس "عورت" دختران در استخر برزیلی فقط "سوتفاهم فرهنگی" است

ماجرا خیلی ساده است. حکمت الله قربانی، دیپلمات عالی رتبه سفارت جمهوری اسلامی در برزیل، ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در استخری مختلط شنا می کرد، زیر آب می رفت و عورت دختران بین ۹ تا ۱۵ سال را لمس کرده و اقدام به آزار جنسی آنان می کرد. خانواده دختران شاکی شدند و این دیپلمات ۵۰ ساله جمهوری اسلامی که از لحاظ سازمانی رتبه سوم را در سفارت جمهوری اسلامی در برزیل داشته است، دستگیر شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در برزیل این اتهام را "سو تفاهمی" برگرفته از "تفاوت فرهنگی" دانست و اصل اتهام را رد کرد. برای ذهن کنجکاو اینجانب چند سوال پیش آمد که خواهشمندم رفیق علی خامنه ای پاسخی را در قالب استفتا ارسال دارد: اولا اینکه دیپلمات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی در استخر مختلط چه غلطی می کرد؟ و اگر استخر مختلط خوب است چرا جوانهای ما در ایران نمی توانند از این چیزهای خوب داشته باشند؟
دوما اینکه اگر دستمالی کردن "عورت دختران" نوجوان تنها سوتفاهمی ناشی از تفاوت فرهنگی است، چرا گشت ارشاد نظام مقدس، برای جوانهای بیچاره ایرانی که تازه قصد لمس عورت همدیگر را ندارند و فقط می خواهند با هم در خیابان قدم زده و در نهایت دست یکدیگر را بگیرند اینهمه مزاحمت ایجاد می کنند؟لازم به ذکر است که خبرنگاران گمنام امام زمان، فیلمی را از زندگی این دیپلمات پس از دستگیری در استخرهای دیگر پیدا کرده اند که برای نخستین بار در اینجا تقدیم می گردد تا عبرتی برای همگان باشد. گفتنی است که این دیپلمات توسط صاعقه امام زمانی به دلفین تبدیل شده است. آخرین خبرها حاکی از استقبال گرم بسیجیان در فرودگاه رفیق امام خمینی با حلقه گل از دیپلمات انگشتی بوده است
استقبال از "دیپلمات انگشتی" در فرودگاه خمینی

No comments:

Locations of visitors to this page